•> Проектиране и съгласуване на трафопостове, касетки, табла, външни електрозахранвания и вътрешни инсталации


Фирма “ЦЕРБ ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ” ООД извършва:

  1. Изчертаване на еднополюсна схема на техническо съоръжение въз основа на Договор или Становище от ЕРП – съответстваща на изискванията на ЕРП;
  2. Изработване на проект по част Електро въз основа на Договор или Становище от ЕРП;
  3. Съгласуване на проекта с електроразпределителното Дружество;
  4. Изработване на проект по всички останали части, които са необходими в случая – Геодезия, Пътна, Пожарна безопасност, Управление на строителни отпадъци, План за безопасност и здраве, Временна организация на движението;
  5. Съгласуване на проектите с всички необходими инстанции – Софийска вода, София Газ, СО Зелена система, Пожарна, Виваком, Улично осветление, Топлофикация, РИОСВ, регистрация на проекта в КИИП;
  6. Предлагане на надзорна фирма или работа с надзорната фирма на Възложителя;
  7. Получаване на Разрешение за строеж.