•> Изграждане на трафопостове, касетки, табла, външни електрозахранвания и вътрешни инсталации


Фирма “ЦЕРБ ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ” ООД извършва:

 1. Доставка и монтаж на КТП;
 2. Преустройство на съществуващи ТП и разпределителни уредби;
 3. Монтаж на силови трансформатори;
 4. Монтаж на КРУ СрН;
 5. Монтаж на модул „Мерене” СрН;
 6. Изграждане и оборудване на кабелни килии и килии “Охрана Трафо”;
 7. Изработка и монтаж на шинна система ;
 8. Изработка и монтаж на разпределителни табла;
 9. Изработка и монтаж на електромерни табла;
 10. Направа на тръбна мрежа с PVC тръби в бетонов кожух и кабелни шахти;
 11. Изграждане на кабелни линии ниско и средно напрежение;
 12. Монтаж на заземителни инсталации;
 13. Монтаж на метални врати, жалузи, кабелни скари и носачи;
 14. Изправяне на стълбове за СрН и НН;
 15. Изграждане на вътрешни електроинсталации;
 16. Доставка и монтаж на всички видове електрически табла.