•>Проучване на трафопостове, кабелни и въздушни линии НН и СрН

Traf_post

 

Представители на Фирма “ЦЕРБ ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ” ООД извършват:

1. Участие в изготвяне на подобни устройствени планове (ПУП) във връзка с определяне местоположенията на трафопостове;
2. Предпроектни проучвания;
3. Оглед на място, при необходимост с представители на местното ЕРП;
4. Извършва се обстоен анализ и оценка на състоянието на техническите съоръжения;
5. Изготвя се Протокол, в който се описва състоянието и се дават насоки за действие;
6. Дават се препоръки за последващ ремонт, ако е необходим;
7. Дават се препоръки за искане на Становище от местното ЕРП за условия за увеличаване на мощността според нуждите на клиента;