Изграждане на нова тръбна мрежа

Фирма “ЦЕРБ Електроизграждане” ООД извърши изграждане на външно електрозахранване с кабелни линии СрН 20kV на нов вграден трафопост.
След направата на изкоп, бяха положени тръби в бетонов кожух. След изграждането на новата тръбна мрежа, същата беше покрита с обратна засипка и трошен камък, за да се трамбова и асфалтира.