Присъединяване на потребител към ВЛ НН

Присъединяване на  потребител към изградена въздушна линия НН. Извършени са всички необходими съгласувания с  електроразпределителното дружество и са издадени необходимите екзекутивни документи съгласно строително-техническите норми.