Монтаж на нов БКТП 20kV/800kVA за захранване на “Експериментален главен корпус”, с.Яна, р-н Кремиковци СО.

„ЦЕРБ-Електроизграждане” ООД извърши монтажа на бетонов комплектен трансформаторен пост – БКТП (моноблок) предназначен за монтаж на един трансформатор 20/0,4/0,231 kV с мощност до 800 kVA. За захранване на новия БКТП бяха изтеглени кабели СрН 20 kV в нова тръбна мрежа.
Мястото, на което се монтира самия трафопост беше определено съгласно визата за проектиране издадена от съответната общинска администрация и съгласувана с Електроразпределителното Дружество.
Разпределителната уредба 20kV в новия БКТП е оборудвана с един брой комбинирано комплектно разпределително устройство (КРУ 20kV – SIEMENS). За осигуряване безопасността по време на експлоатация, е предвидена блoкировка на КРУ.
Всички електрически съоръжения, както и необходимите за тях обвивки отговарят на действащите понастоящем в Република България стандарти, а също и на европейските и международни стандарти и предписания в последната им валидна редакция.
Монтажът беше извършен качествено, бързо и в срок.