Изместване на електропроводи 20 kV ВЕЛ “ЗЕПЕ” и “Панчарево”, преминаващи през имот в р-н “Панчарево”

ЦЕРБ-Електроизграждане ООД извърши Изместване на част от въздушен електропровод 20kV в село „Панчарево“, р-н “Панчарево”.
След направата на предпроектни проучвания беше направен проект, който се съгласува с необходимите инстанции. Последващата стъпка беше физическото изпълнение на задачата. Специалистите от фирмата направиха безупречен монтаж на нов стълб който да послужи за край на участък от въздушната линия.
Новият стълб ЪМ90° – 952 се монтира до съществуващия носещ стълб. Новият стълб се явява краен за съществуващият ВЕЛ, след демонтирането на частта към трафопоста.
На новия стълб бяха монтирани нови разединители РОМзк, след което беше изместена въздушната линия в определения участък, като се изтеглиха два нови кабела 20 kV – САХЕкТ 3x1x185мм2 от новия стълб до съществуващият ТП “Пречиствателна станция Панчарево” Д№12-185
От стълба до най-близката кабелна шахта кабелите бяха изтеглени в нови HDPE тръби Ф160мм. От там до трафопоста, новите кабели са изтеглени в нова РVС тръбна мрежа изградена от 3бр. РVС тръби Ф-140/4,1мм и тройни кабелни шахти (1.8/0.9м). Електрозахранването беше възстановено в срок.