Направа на външно захранване и монтаж на ГРТ за “Масивен едноетажен селскостопански обект” – Гъбарници, с.Кленовик

Направа на външно захранване и монтаж на ГРТ за “Масивен едноетажен селскостопански обект” – Гъбарници, с.Кленовик

„ЦЕРБ-Електроизграждане” ООД изгради външно захранване и извърши монтаж на главни разпределителни табла за “Масивен едноетажен селскостопански обект” – Гъбарници, с.Кленовик. За целта беше изтеглен нов кабел САВТ 3×185+95мм2 от съществуващ трафопост до новите табла. Новите ГРТ са заземени с 2 бр. заземителни колкове 63/63/6мм – 1,5м. Таблата бяха проектирани и изпълнени според нуждите на обекта – с възможност за включване на резервен източник на захранване.